Diễn đàn đồ gỗ

Diễn đàn đồ gỗ

Tim hiểu về gỗ

Phân biệt và nhận dạng các loại gỗ

Chủ đề
319
Bài viết
463
Chủ đề
319
Bài viết
463

Rao vặt Linh Tinh

Chủ đề
89
Bài viết
28,528
Chủ đề
89
Bài viết
28,528

Gỗ Mun

Chủ đề
80
Bài viết
84
Chủ đề
80
Bài viết
84

Gỗ Hương

Chủ đề
498
Bài viết
701
Chủ đề
498
Bài viết
701

Gỗ Căm Xe

Chủ đề
99
Bài viết
137
Chủ đề
99
Bài viết
137

Gỗ Thông

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Gỗ Sồi

Chủ đề
109
Bài viết
125
Chủ đề
109
Bài viết
125

Gỗ Gõ

Chủ đề
100
Bài viết
101
Chủ đề
100
Bài viết
101

Gỗ Trắc

Chủ đề
33
Bài viết
47
Chủ đề
33
Bài viết
47

Gỗ Sao

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Cẩm

Chủ đề
99
Bài viết
118
Chủ đề
99
Bài viết
118

Gỗ Sưa

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Lim

Chủ đề
100
Bài viết
103
Chủ đề
100
Bài viết
103

Gỗ Hồng Đào

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Muồng Đen

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Mít

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Thùy Tùng

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Bách Xanh

Chủ đề
20
Bài viết
22
Chủ đề
20
Bài viết
22

Gỗ Xoan Đào

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Óc Chó

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Dẻ Gai

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Sến

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Tần Bì

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Anh Đào

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Dương

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Trăn

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Dái Ngựa

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Thích

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Trai

Chủ đề
99
Bài viết
106
Chủ đề
99
Bài viết
106

Gỗ Cà Te

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Tròn

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Keo

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Me Tây

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Nghiến

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Đổi Màu

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Xá Xị

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Dâu

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Giả Tỵ

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ PơMu

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Cà Chít

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Sơn Huyết

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Kền kền

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Bằng Lăng

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Cao su

Chủ đề
198
Bài viết
212
Chủ đề
198
Bài viết
212

Gỗ Tràm

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Dổi

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Liễu

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Lũa Ngọc Am

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Nu Kháo

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Nhà Gỗ

Chủ đề
99
Bài viết
106
Chủ đề
99
Bài viết
106